બાડકો માટે પાણીની સુવિધા કરી આપનાર દાતારશ્રી

બાળકો માટે તેમજ હાઈસ્કૂલના બાંધકામમાં માટે તારીખ 26 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ પીન્ટુ શેઠ, દૂધ મંડળી તેમજ લાલાભાઇ દ્વારા પાણીની સુવિધા કરી આપેલ છે.

અનુક્રમ નંબરતારીખદાતારશ્રીનું નામસરનામુંદાનમાં મડેલ રકમ અને માલ સામાન
૨૬.૦૧.૨૦૨૩પિન્ટુ શેઠ ફરોડ૩૪૪૫૦-રૂપિયા
૨૬.૦૧.૨૦૨૩સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળી ફરોડફરોડ૫૦૦૦-રૂપિયા
૨૬.૦૧.૨૦૨૩પરમાર અર્જુનસિંહ સોમસિંહ
( લાલાભાઈ)
ફરોડબોરની મોટર

Leave a Comment