રોકડ રકમ આપનાર દાતારશ્રી

નીચે આપેલ દાન સળીયા લેવા માટે તાત્કાલિક ધોરણે મડેલ છે તેમનું દાન આપવાનું અવિરત પણે ચાલુ રહેશે.

અનુક્રમ નંબર તારીખદાતારશ્રીનું નામ સરનામુંરકમ રૂપિયા
૩૧.૦૧.૨૦૨૩પિન્ટુ શેઠફરોડ૮૦૦૦
૩૧.૦૧.૨૦૨૩પરમાર દિનેશભાઇ નરવતભાઇફરોડ૫૧૦૦
૦૧.૦૨.૨૦૨૩નવાપુરા ફળિયું, મિટિંગ દરમિયાન મડેલ છેફરોડ૭૭૦૦
૦૨.૦૨.૨૦૨૩સોલંકી જયદીપસિંહફરોડ૫૫૦૦
૦૨.૦૨.૨૦૨૩પરમાર સોમસિંહ સામતસિંહફરોડ૫૦૦૦
૦૨.૦૨.૨૦૨૩મહાકાલ ગ્ર્રુપફરોડ૮૦૦૦
કુલ૩૯,૩૦૦

How to check Issue date of aadhar card ?

Leave a Comment