બાડકો માટે પાણીની સુવિધા કરી આપનાર દાતારશ્રી

બાળકો માટે તેમજ હાઈસ્કૂલના બાંધકામમાં માટે તારીખ 26 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ પીન્ટુ શેઠ, દૂધ મંડળી તેમજ લાલાભાઇ દ્વારા પાણીની સુવિધા કરી આપેલ છે. અનુક્રમ નંબર તારીખ દાતારશ્રીનું નામ સરનામું દાનમાં મડેલ રકમ અને માલ સામાન ૧ ૨૬.૦૧.૨૦૨૩ પિન્ટુ શેઠ ફરોડ ૩૪૪૫૦-રૂપિયા ૨ ૨૬.૦૧.૨૦૨૩ સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળી ફરોડ ફરોડ ૫૦૦૦-રૂપિયા ૩ ૨૬.૦૧.૨૦૨૩ પરમાર અર્જુનસિંહ … Read more

રોકડ રકમ આપનાર દાતારશ્રી

નીચે આપેલ દાન સળીયા લેવા માટે તાત્કાલિક ધોરણે મડેલ છે તેમનું દાન આપવાનું અવિરત પણે ચાલુ રહેશે. અનુક્રમ નંબર તારીખ દાતારશ્રીનું નામ સરનામું રકમ રૂપિયા ૧ ૩૧.૦૧.૨૦૨૩ પિન્ટુ શેઠ ફરોડ ૮૦૦૦ ૨ ૩૧.૦૧.૨૦૨૩ પરમાર દિનેશભાઇ નરવતભાઇ ફરોડ ૫૧૦૦ ૩ ૦૧.૦૨.૨૦૨૩ નવાપુરા ફળિયું, મિટિંગ દરમિયાન મડેલ છે ફરોડ ૭૭૦૦ ૪ ૦૨.૦૨.૨૦૨૩ સોલંકી જયદીપસિંહ ફરોડ ૫૫૦૦ ૫ … Read more

માલ સામાન આપનાર દાતારશ્રી

અનુક્રમ નંબર તારીખ દાતારશ્રીનું નામ સરનામું દાનમાં મડેલ માલ સામાન ૧ ૨૮.૦૧.૨૦૨૩ પરમાર રંગિતભાઈ લક્ષ્મણસિંહ ફરોડ ૧-ટ્રેક્ટર રેતી ૨ ૨૯.૦૧.૨૦૨૩ બાબા ઈંટો નો ભઠ્ઠોરંગીતભાઈ ફરોડ ૨૦૦૦- ઈંટો ૩ ૩૦.૦૧.૨૦૨૩ મોદી ઈંટો નો ભઠ્ઠોસલિમભાઈ ફરોડ ૨૦૦૦- ઈંટો ૪ ૩૧.૦૧.૨૦૨૩ મિરા ઈંટો નો ભઠ્ઠોઅજ્જુભાઇ ફરોડ ૨૦૦૦- ઈંટો ૫ ૦૧.૦૨.૨૦૨૩ પરમાર ગોવિંદભાઇ ફરોડ, શેઠ ફળિયું ૧૦ થેલી સિમેન્ટ … Read more