માલ સામાન આપનાર દાતારશ્રી

અનુક્રમ નંબરતારીખ
દાતારશ્રીનું નામ
સરનામુંદાનમાં મડેલ માલ સામાન
૨૮.૦૧.૨૦૨૩પરમાર રંગિતભાઈ લક્ષ્મણસિંહફરોડ૧-ટ્રેક્ટર રેતી
૨૯.૦૧.૨૦૨૩બાબા ઈંટો નો ભઠ્ઠો
રંગીતભાઈ
ફરોડ૨૦૦૦- ઈંટો
૩૦.૦૧.૨૦૨૩મોદી ઈંટો નો ભઠ્ઠો
સલિમભાઈ
ફરોડ૨૦૦૦- ઈંટો
૩૧.૦૧.૨૦૨૩મિરા ઈંટો નો ભઠ્ઠો
અજ્જુભાઇ
ફરોડ૨૦૦૦- ઈંટો
૦૧.૦૨.૨૦૨૩પરમાર ગોવિંદભાઇફરોડ, શેઠ ફળિયું૧૦ થેલી સિમેન્ટ
૦૧.૦૨.૨૦૨૩ભરવાડ વિરુભાઈફરોડ,૧-ગાડી કપચી
૦૧.૦૨.૨૦૨૩પારમાર લક્ષ્મણભાઈ ભારતભાઇફરોડ,૧- ટ્રેક્ટર કપચી
૦૧.૦૨.૨૦૨૩પરમાર જશવંતભાઈ મગનભાઇફરોડ,૧-ટ્રેક્ટર રેતી
૦૧.૦૨.૨૦૨૩પરમાર કિરણભાઈ રાજેશભાઈફરોડ,૧-ટ્રેક્ટર રેતી

Leave a Comment